Referat fra generalforsamlingen 2017

Referat Generalforsamling for Sorø Dykkerklub den 28.1.2017
Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfattede følgende punkter, som er fastlagt i vedtægterne.
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og godkendelse heraf
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår
5. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand (på valg i lige år)
8. Valg af kasserer (på valg i ulige år)
9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
Deltagere: Bente Bauer, Ivan Larsen, Willy Hansen, Andrea Jacobsen, Mette og Jan Abrahamsen, Niels Ejnar og Jette Jensen, Annette og Kenneth Gudmann, Cille og Børge Holse, Nina Stilborg.
Fraværende: Claus og Janni Lind- Rasmussen, Mikkel Bauer, Kristine Bjarndahl og Fam. Ingersen.
Ad.1. Valg af dirigent og referent.
Niels blev valgt til dirigent og oplyste at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Kenneth blev valgt som referent.
Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden berettede om de aktiviteter der har været i klubben i det forløbne år. Der har ikke været meget aktivitet, det blev kun til en fisketur i Storebælt og en julefrokost.
Ad 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år og godkendelse heraf.
Under generalforsamlingen forelagde kassereren årets regnskab som er godkendt af Revisoren uden anmærkninger.
Administrationsomkostningerne er lidt forøget i år grundet porto i forbindelse med bankskifte.
Bankskifte til Jutlandia Bank er foregået uden problemer.
Spørgsmål til kasserer ved Andrea:
Kristine fik udsættelse til indmeldelsesgebyr grundet S.U. indtægt, er det fortsat gældende.
Svar ved kasserer:
Kristine har ikke deltaget i klubture i år, og er ikke indmeldt som dykker, men snorkler. Det gentages fra sidste års generalforsamling, at medlemmer der ikke er i DSF skal forevise dykkerforsikring ved dyk med SDK.
Bankbeholdning kr. 10.259,33 hvoraf kr. 450,- er forudbetalt kontingent for 2017
Årets overskud kr. 1.290,59
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2017
Budgetforslaget for det kommende år indeholder:
Kontingent af medlemmer til SDK (17 dykkere) Snorklere og andet godtfolk (4 stk.), kr. 1900,-
Kontingent af medlemmer til DSF (16 medlemmer), kr. 4800,-
Udgifter, drift og ture, kr. 1900,-
Udgift, DSF, kr. 4800,-
Budgetteret overskud 2017, kr. 0,-
Budgettet blev godkendt med følgende kommentar: Udgift til hjemmeside reduceres med kr. 1000,- som flyttes hen på forventede stigning af service udgifter.
Ad 5. Fastlæggelse af Kontingent 2017
Indmeldelsesgebyr og kontingent til SDK fastholdes med samme beløb som de forgangene år.
DSF steget med kr. 320,-
Ad 6. Behandling af varslede indkomne forslag.
Forslag til ændringer i vedtægter:
1) Rettelse af forkert henvisning i § 12:
"Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret flertal jfr. § 23 og § 24."
Rettelse:
"Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og klubbens opløsning kvalificeret flertal jfr. § 22 og § 23."

2) § 14. BESTYRELSE - VALG
Idag tegnes bestyrelsen af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 4 medlemmer med udvalgsansvar.
Det betyder at alle 8 skal fremsende legitimation ved eks. bankskifte.
Forslag til ændring er at klubben tegnes officielt af formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Dog består bestyrelsen i daglig ledelse af alle 8 medlemmer.

Forslag til ny tekst:
§ 14. BESTYRELSE - VALG
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen tegnes af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær,
Yderligere bestyrelsesmedlemmer til daglig ledelse er 4 medlemmer, som er ansvarlige for forskellige udvalg.
Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.
Formanden, sekretæren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kassereren, næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Forslag godkendt.
Kenneth sender ny formulering til Jan, der lægger de nye vedtægter på hjemmesiden.
Ligeledes tilrettes hjemmesiden så bestyrelsen fremstår tydeligt.

Ad 7. Valg af formand (på valg i lige år) Bente Bauer er formand.

Ad 8. Valg af kasserer (på valg i ulige år) Cille blev genvalgt som kasserer.

Ad 9. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen
Næstformand (på valg i ulige år) - Niels E. Jensen blev genvalgt som næstformand.
Sekretær (på valg i lige år) - Andrea Jacobsen ønskede at træde ud af bestyrelsen. Annette Gudmann blev valgt som sekretær for 1 år.
Båd- og materialeansvarlige - Willy Hansen og Ivan Larsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Kompressoransvarlig - Hans Ingersen – bestyrelsesmedlem.
Webansvarlig - Jan Abrahamsen – bestyrelsesmedlem.
(*Adgang til hjemmesiden - anvend medlem som brugernavn og SDK4180 som adgangskode)
Valg af udvalg
Annette trådte ud af turudvalg, øvrige er uændret og vises herunder.
Turudvalg: Mette Abrahamsen. (Bente vil hjælpe hvis behovet melder sig).
Proviantudvalg: Lisbeth Ingersen og Jette Jensen
Sikkerhedsudvalg: Bente Bauer, Claus Lind-Rasmussen og Kenneth Gudmann
Underholdningsudvalg: Andrea Jacobsen og Jette Jensen

Ad 10. Valg af revisor.
Kenneth Gudmann blev genvalgt som revisor.

Ad 11. Eventuelt
Vil der blive oprensning i Sorø sø igen? Bente svarede, at der ikke er planlagt noget, men skulle der komme henvendelse, tages det op igen. Der samme gør sig gældende, hvis der kommer andre opfordringer til klubbens assistance.
Kyndelmisse konflikter med GF, og flere ønsker at deltage heri. Det planlægges derfor at flytte kommende GF en uge frem.
Julefrokost foreslået til 1. Lørdag i december.
Det foreslås at anvende en del af overskuddet til en sommerfest, hvor Cille tilbyder at lægge have/hus til, hvilket alle var enige i.
Niels takkede for god ro og orden . Vi ses igen til næste år.
Referent
Kenneth GudmannContribute!

Design og ansvar Sorø dykkerklub® i samarbejde med Risbjerggaard.dk